"Ζ(4)와 중심이항계수"의 두 판 사이의 차이

수학노트
이동: 둘러보기, 검색
(관련논문)
(Comtet의 공식)
 
24번째 줄: 24번째 줄:
 
\label{cen}
 
\label{cen}
 
$$
 
$$
 
  
 
\ref{cen}의 좌변은
 
\ref{cen}의 좌변은
30번째 줄: 29번째 줄:
  
 
<math>x=\sin\frac{t}{2}</math>로 치환하면,
 
<math>x=\sin\frac{t}{2}</math>로 치환하면,
 
+
$$
:<math>I=-\int_{0}^{\frac{1}{2}}\log 2x\frac{(\arcsin x)^2}{x}\,dx=\frac{1}{4}\int_{0}^{\pi/3}x\log^2(2\sin \frac{x}{2})\,dx</math>를 얻는다.
+
I=-\int_{0}^{\frac{1}{2}}\log 2x\frac{(\arcsin x)^2}{x}\,dx=-\int_{0}^{\pi/3}\frac{1}{8} t^2 \cot \left(\frac{t}{2}\right) \log \left(2 \sin \left(\frac{t}{2}\right)\right)\,dt
 
+
$$
 +
우변에 [[부분적분]]을 적용하면 다음을 얻는다:
 +
$$
 +
\begin{aligned}
 +
I&=-\int_{0}^{\pi/3}\frac{1}{8} t^2 \cot \left(\frac{t}{2}\right) \log \left(2 \sin \left(\frac{t}{2}\right)\right)\,dt\\
 +
&=\frac{1}{4} \int_{0}^{\pi/3} t \log ^2\left(2 \sin \left(\frac{t}{2}\right)\right) \, dt-\frac{1}{8} \left[t^2 \log ^2\left(2 \sin \left(\frac{t}{2}\right)\right)\right]_{0}^{\pi/3}\\
 +
&=\frac{1}{4} \int_{0}^{\pi/3} t \log ^2\left(2 \sin \left(\frac{t}{2}\right)\right) \, dt
 +
\end{aligned}
 +
$$
 
이제 [[로그 사인 적분 (log sine integrals)]] 에서 얻은 다음 결과를 사용하자.
 
이제 [[로그 사인 적분 (log sine integrals)]] 에서 얻은 다음 결과를 사용하자.
 
:<math>\int_{0}^{\pi/3}x\log^2(2\sin \frac{x}{2})\,dx=\frac{17\pi^4}{6480}</math>
 
:<math>\int_{0}^{\pi/3}x\log^2(2\sin \frac{x}{2})\,dx=\frac{17\pi^4}{6480}</math>

2015년 3월 21일 (토) 19:11 기준 최신판

개요

\[\zeta(4) = \frac{36}{17} \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^4\binom{2n}{n}}\]


Comtet의 공식

정리(Comtet의 공식)

\[\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^4\binom{2n}{n}}=\frac{17\pi^4}{3240}\]


증명

아크사인함수의 멱급수로부터 다음을 얻는다. \[2(\arcsin x)^2=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2x)^{2n}}{n^2\binom{2n}{n}}\] 양변을 $2x$로 나누고 적분을 하여 다음을 얻는다 $$ \begin{aligned} \int_{0}^{\frac{1}{2}}\int_{0}^{u}\frac{(\arcsin x)^2}{x}\,dx\,\frac{du}{u}&=\sum_{n=1}^{\infty}\int_{0}^{\frac{1}{2}}\int_{0}^{u}\frac{(2x)^{2n-1}}{n^2\binom{2n}{n}}\,dx\,\frac{du}{u}\\ &=\sum_{n=1}^{\infty}\int_{0}^{\frac{1}{2}}\frac{(2u)^{2n}}{4n^3\binom{2n}{n}}\,\frac{du}{u}\\ &=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{8n^4\binom{2n}{n}} \end{aligned} \tag{1} $$

(1)의 좌변은 \[I=\int_{0}^{\frac{1}{2}}\int_{0}^{u}\frac{(\arcsin x)^2}{x}\,dx\,\frac{du}{u}=\int_{0}^{\frac{1}{2}}\int_{x}^{\frac{1}{2}}\frac{(\arcsin x)^2}{xu}\,du\,dx=-\int_{0}^{\frac{1}{2}}\log 2x\frac{(\arcsin x)^2}{x}\,dx\] 이므로,

\(x=\sin\frac{t}{2}\)로 치환하면, $$ I=-\int_{0}^{\frac{1}{2}}\log 2x\frac{(\arcsin x)^2}{x}\,dx=-\int_{0}^{\pi/3}\frac{1}{8} t^2 \cot \left(\frac{t}{2}\right) \log \left(2 \sin \left(\frac{t}{2}\right)\right)\,dt $$ 우변에 부분적분을 적용하면 다음을 얻는다: $$ \begin{aligned} I&=-\int_{0}^{\pi/3}\frac{1}{8} t^2 \cot \left(\frac{t}{2}\right) \log \left(2 \sin \left(\frac{t}{2}\right)\right)\,dt\\ &=\frac{1}{4} \int_{0}^{\pi/3} t \log ^2\left(2 \sin \left(\frac{t}{2}\right)\right) \, dt-\frac{1}{8} \left[t^2 \log ^2\left(2 \sin \left(\frac{t}{2}\right)\right)\right]_{0}^{\pi/3}\\ &=\frac{1}{4} \int_{0}^{\pi/3} t \log ^2\left(2 \sin \left(\frac{t}{2}\right)\right) \, dt \end{aligned} $$ 이제 로그 사인 적분 (log sine integrals) 에서 얻은 다음 결과를 사용하자. \[\int_{0}^{\pi/3}x\log^2(2\sin \frac{x}{2})\,dx=\frac{17\pi^4}{6480}\] 따라서, \[8I=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4\binom{2n}{n}}=2\int_{0}^{\pi/3}x\log^2(2\sin \frac{x}{2})\,dx=\frac{17\pi^4}{3240}\] ■

메모

  • L. Comtet, Advanced Combinatorics, Reidel, 1974, p. 89, Exercise.


매스매티카 파일 및 계산 리소스

관련논문

  • Borwein, J. M., D. J. Broadhurst, and J. Kamnitzer. “Central Binomial Sums, Multiple Clausen Values and Zeta Values.” arXiv:hep-th/0004153, April 22, 2000. http://arxiv.org/abs/hep-th/0004153.
  • Borwein, David, and Jonathan M. Borwein. “On an Intriguing Integral and Some Series Related to ζ(4).” Proceedings of the American Mathematical Society 123, no. 4 (April 1, 1995): 1191–98. doi:10.2307/2160718. http://www.jstor.org/stable/2160718