"P진 해석학(p-adic analysis)"의 두 판 사이의 차이

수학노트
둘러보기로 가기 검색하러 가기
18번째 줄: 18번째 줄:
  
 
<h5>하위주제들</h5>
 
<h5>하위주제들</h5>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
==== 하위페이지 ====
 
 
* [[1964250|0 토픽용템플릿]]<br>
 
** [[2060652|0 상위주제템플릿]]<br>
 
  
 
 
 
 
53번째 줄: 42번째 줄:
 
*  네이버 지식인<br>
 
*  네이버 지식인<br>
 
** http://kin.search.naver.com/search.naver?where=kin_qna&query=p-adic
 
** http://kin.search.naver.com/search.naver?where=kin_qna&query=p-adic
** http://kin.search.naver.com/search.naver?where=kin_qna&query=
 
** http://kin.search.naver.com/search.naver?where=kin_qna&query=
 
** http://kin.search.naver.com/search.naver?where=kin_qna&query=
 
 
** http://kin.search.naver.com/search.naver?where=kin_qna&query=
 
** http://kin.search.naver.com/search.naver?where=kin_qna&query=
  
73번째 줄: 59번째 줄:
  
 
<h5>관련도서 및 추천도서</h5>
 
<h5>관련도서 및 추천도서</h5>
 +
 +
*  추천도서<br>
 +
** p-adic Numbers, p-adic Analysis, and Zeta-
 +
 +
 
  
 
*  도서내검색<br>
 
*  도서내검색<br>
94번째 줄: 85번째 줄:
 
* http://en.wikipedia.org/wiki/p-adic_analysis
 
* http://en.wikipedia.org/wiki/p-adic_analysis
 
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Hensel%27s_lemma ][http://en.wikipedia.org/wiki/Hensel%27s_lemma http://en.wikipedia.org/wiki/Hensel's_lemma]
 
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Hensel%27s_lemma ][http://en.wikipedia.org/wiki/Hensel%27s_lemma http://en.wikipedia.org/wiki/Hensel's_lemma]
 
 
 
  
 
 
 
 
105번째 줄: 94번째 줄:
 
* 구글 블로그 검색 http://blogsearch.google.com/blogsearch?q=
 
* 구글 블로그 검색 http://blogsearch.google.com/blogsearch?q=
 
* 트렌비 블로그 검색 http://www.trenb.com/search.qst?q=
 
* 트렌비 블로그 검색 http://www.trenb.com/search.qst?q=
 
 
 
 
<h5>이미지 검색</h5>
 
 
* http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special%3ASearch&search=
 
* http://images.google.com/images?q=
 
* [http://www.artchive.com/ http://www.artchive.com]
 
 
 
 
 
<h5>동영상</h5>
 
 
* http://www.youtube.com/results?search_type=&search_query=
 

2009년 11월 8일 (일) 03:13 판

간단한 소개
 • 실수체는 유리수체로부터 완비성을 갖도록 해줌으로써 구성됨
 • 그러나 실수체만이 유리수체의 완비화를 통해 얻어지는 것은 아님.
 • 완비성을 갖도록 해주기 위해서는 먼저 유리수 사이에 거리의 개념이 필요
  • 유리수체 위의 거리는 각 소수 p에 대응되는 거리의 개념과, 잘 알려진 (실수를 만드는) 절대값이 존재

 

 

실수의 십진법 표현과의 비교
 • 오른쪽으로 무한개의 소수자리
 • 왼쪽으로 ...

 

하위주제들

 

 

재미있는 사실
 • 2-adic field에서는, \(1+2+4+8+16+32 +\cdots = -1\) 이 성립함.
 • 7-adic field에서는 \(\cdots 3334 = 1/2\)

 

 

관련된 단원

 

 

많이 나오는 질문

 

관련된 고교수학 또는 대학수학

 

 

관련된 다른 주제들

 

 

관련도서 및 추천도서
 • 추천도서
  • p-adic Numbers, p-adic Analysis, and Zeta-

 

 

참고할만한 자료

 

 

블로그